• ΧΩΜΑΤΑ – ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ

  • ΑΔΡΑΝΗ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

    Είναι αδρανή υλικά τα οποία κάνουν τα μείγματα πιο ελαφρά και πιο υδατοπερατά όταν αντιμετωπίζουμε κίνδυνο σήψης των ριζών η όταν η στράγγιση του εδάφους δεν είναι καλή.
    Τέτοια υλικά είναι η άμμος ποταμού και η ελαφρόπετρα.